Bestyrelsen i Frøslevlejren

Bestyrelse samt vedtægter for fonden Den Selvejende Institution Frøslevlejren

Jan Riber Jakobsen

Jan Riber Jakobsen

Formand

Jens Wistoft

Jens Wistoft

Bestyrelsesmedlem

Christian Pedersen-Panbo

Christian Pedersen-Panbo

Næstformand

Susanne Provstgaard

Susanne Provstgaard

Bestyrelsesmedlem

Michael Christensen

Michael Christensen

Bestyrelsesmedlem

Inge Gillesberg

Inge Gillesberg

Observatør - Naturstyrelsen

Den Selvejende Institution Frøslevlejren blev stiftet den 1. januar 1984 af Sønderjyllands Amt og Bov kommune.

Institutionen blev oprettet, fordi Civilforsvaret sidst i 1983 skulle forlade lejren. I deres kontrakt med Skov og Naturstyrelsen havde de aftalt, at de skulle nedrive alle barakker, undtagen barak H4 og hovedtårn F, som dannede rammen om Frøslevlejrens Museum. Men for at opretholde områdets store værdi stiftede man D.s.i. Frøslevlejren. Frøslevlejren er nemlig en af de få bevarede lejre fra 2. verdenskrig, og institutionens formål var at genopbygge lejren og samtidig drive og bevare lejren som et historisk mindesmærke fra 2. verdenskrig.

Bygningerne er i dag udlejet til en række institutioner og organisationer, og på foranledning af Folketinget etablerede Frøslevlejren i 2001 en national mindepark. Alt det kan du i dag se, når du besøger Frøslevlejren.

D.s.i. Frøslevlejren bliver ledet af en bestyrelse på højst fem medlemmer. Medlemmerne vælges af og er alle medlemmer af Aabenraa byråd.

Vedtægter

§1

“Frøslevlejren” er en selvejende institution med hjemsted i den tidligere Frøslevlejr i Aabenraa Kommune. Institutionen ejer de barakker, der er I lejren og får jorden stillet til rådighed af Skov- og Naturstyrelsen.

§2

Institutionens formål er at drive lejren samt danne ansvarlige rammer om de aktiviteter, som institutionens bestyrelse beslutter skal være i lejren samt at bevare Frøslevlejren som et historisk mindesmærke fra 2. Verdenskrig.

§3

Midler til restaureringen og den efterfølgende drift skaffes ved tilskud fra staten og Aabenraa Kommune samt andre tilskudsgivere og indtægter ved aktiviteter i lejren.

§4

Institutionen ledes af en bestyrelse på højst 5 medlemmer valgt af og blandt byrådets medlemmer. Der vælges suppleanter for samtlige medlemmer. Valgene gælder normalt 4 år og følger den kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted. Til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret udpeges observatører efter bestyrelsens afgørelse blandt lejrens brugere og andre interesserede.

§5

Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand. Den selvejende institution tegnes af bestyrelsens formand eller i dennes forfald af næstformanden. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Sekretariatsbistand stilles til rådighed af Aabenraa Kommune efter nærmere aftale.

§6

Bestyrelsen har ansvaret for, at vedtægterne overholdes, samt at lejren drives i overenstemmelse med vedtagne beslutninger. Bestyrelsen skal godkende vedtægter for institutioner eller lignende der etableres/er etableret i lejren.

§7

Regnskabsåret er finansåret. Regnskabet føres af Aabenraa Kommune og revideres af det af Aabenraa Kommune benyttede revisionsselskab. Regnskab og revisionsberetning sendes til Aabenraa Byråd.

§8

Bestyrelsen udarbejder budgettet for det kommende års aktiviteter. Budgettet sendes til orientering for Aabenraa Byråd.

§9

Ændringer i disse vedtægter eller beslutning om ophævelse af D.s.i. Frøslevlejren kræver, at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Såfremt institutionen ophæves, skal dens værdier anvendes til museumsbrug eller andre almen velgørende formål efter forslag fra bestyrelsen og med godkendelse fra Aabenraa Byråd.

Bygninger og andet skal ved en ophævelse fjernes efter anvisning fra Skov- og Naturstyrelsen, således at jorden i givet fald tilbageleveres til Skov- og Naturstyrelsen.

§10

Nærværende vedtægt er gældende fra 1. Januar 2007.

Den Selvejende Institution Frøslevlejren (D.S.I. Frøslevlejren) blev stiftet den 1. januar 1984 for at bevare områdets store historiske værdi.