The Board

The Board and articles for ‘Den Selvejende Institution Frøslevlejren’

Jan Riber Jakobsen

Jan Riber Jakobsen

Chairman

Jens Wistoft

Jens Wistoft

Board member

Christian Pedersen-Panbo

Christian Pedersen-Panbo

Vice chairman

Susanne Provstgaard

Susanne Provstgaard

Board member

Michael Christensen

Michael Christensen

Board member

Inge Gillesberg

Inge Gillesberg

Observer - The Danish Nature Agency

 

Den Selvejende Institution Frøslevlejren was founded on 1 January 1984 by the County of Southern Jutland and Bov Municipality, as the Civil Defence was leaving the camp by the end of 1983.

Their contract with the Nature Agency said to tear down all barracks, except for barrack H4 and main tower F which housed the Frøslev Camp Museum. To maintain the major value of the area, D.s.i. Frøslevlejren was founded. The Frøslev Camp is one of the best-preserved camps from World War II and the purpose of the institution was to rebuild the camp and operate and maintain it as a historical memorial from the second world war.

Today, the buildings are rented by a number of institutions and organisations and in 2001 the Frøslev Camp established a national memorial park at the initiative of the Danish Parliament. All of which you can see when you visit the Frøslev Camp.

D.s.i. Frøslevlejren is managed by a board of no more than 5 members. The members are all members of and elected by Aabenraa city council.

Articles

In danish

§1

“Frøslevlejren” er en selvejende institution med hjemsted i den tidligere Frøslevlejr i Aabenraa Kommune. Institutionen ejer de barakker, der er I lejren og får jorden stillet til rådighed af Skov- og Naturstyrelsen.

§2

Institutionens formål er at drive lejren samt danne ansvarlige rammer om de aktiviteter, som institutionens bestyrelse beslutter skal være i lejren samt at bevare Frøslevlejren som et historisk mindesmærke fra 2. Verdenskrig.

§3

Midler til restaureringen og den efterfølgende drift skaffes ved tilskud fra staten og Aabenraa Kommune samt andre tilskudsgivere og indtægter ved aktiviteter i lejren.

§4

Institutionen ledes af en bestyrelse på højst 5 medlemmer valgt af og blandt byrådets medlemmer. Der vælges suppleanter for samtlige medlemmer. Valgene gælder normalt 4 år og følger den kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted. Til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret udpeges observatører efter bestyrelsens afgørelse blandt lejrens brugere og andre interesserede.

§5

Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand. Den selvejende institution tegnes af bestyrelsens formand eller i dennes forfald af næstformanden. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Sekretariatsbistand stilles til rådighed af Aabenraa Kommune efter nærmere aftale.

§6

Bestyrelsen har ansvaret for, at vedtægterne overholdes, samt at lejren drives i overenstemmelse med vedtagne beslutninger. Bestyrelsen skal godkende vedtægter for institutioner eller lignende der etableres/er etableret i lejren.

§7

Regnskabsåret er finansåret. Regnskabet føres af Aabenraa Kommune og revideres af det af Aabenraa Kommune benyttede revisionsselskab. Regnskab og revisionsberetning sendes til Aabenraa Byråd.

§8

Bestyrelsen udarbejder budgettet for det kommende års aktiviteter. Budgettet sendes til orientering for Aabenraa Byråd.

§9

Ændringer i disse vedtægter eller beslutning om ophævelse af D.s.i. Frøslevlejren kræver, at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Såfremt institutionen ophæves, skal dens værdier anvendes til museumsbrug eller andre almen velgørende formål efter forslag fra bestyrelsen og med godkendelse fra Aabenraa Byråd.

Bygninger og andet skal ved en ophævelse fjernes efter anvisning fra Skov- og Naturstyrelsen, således at jorden i givet fald tilbageleveres til Skov- og Naturstyrelsen.

§10

Nærværende vedtægt er gældende fra 1. Januar 2007.

D.S.I Frøslevlejren is an independent institution founded on 1 January 1984 to preserve the important historical value of this area.

D.s.i. Frøslevlejren

LEJRVEJEN 105
DK-6330 PADBORG
VAT NO. 42860654

froeslevlejren@aabenraa.dk

D.s.i. Frøslevlejren

LEJRVEJEN 105
DK-6330 PADBORG
VAT NO. 42860654

froeslevlejren@aabenraa.dk