Bestyrelsen og vedtægter

Arrangementer

4. maj arrangement

 

Danmarks befrielse markeres.

 

Til minde om Danmarks befrielse 1945 afholdes der mindehøjtidelighed hvert år i Frøslevlejren den 4. maj.

Der lægges blomster ved mindestenen til ære for de ca. 230 Frøslevfangere, som døde i tysk kz-lejr.

 

 

 

Kontaktoplysninger

 

Adresse

D.s.i. Frøslevlejren

Lejrvejen 105

6330 Padborg

CVR-nr.42860654

Drejer din henvendelse sig om besøg i lejren, rundvisninger m.m. skal du kontakte de eneklte museer og udstillinger

 

 

 

Teknisk servicemedarbejder

Benny Frederiksen

Tlf: 74670102

 

Administration af

D.s.i. Frøslevlejren

Stine Hegner Ellesgaard

Tlf: 73767184

Aabenraa Kommune

Kultur, Plan & Fritid

Skelbækvej 2

6200 Aabenraa

Email: shell@aabenraa.dk

 

 

 

 

 

 

D.s.i. Frøslevlejrens bestyrelse

Thomas Andresen

Thomas Andresen

Formand

Michael Christensen

Michael Christensen

Bestyrelsesmedlem

Christian Panbo

Christian Panbo

Næstformand

 

Inge Gillesberg,

Observatør, Naturstyrelsen

 

Kaare Solhøj Dahle

Kaare Solhøj Dahle

Bestyrelsesmedlem

Hans Philip Tietje

Bestyrelsesmedlem

BESTYRELSE OG VEDTÆGTER

Vedtægter for fonden Den Selvejende Institution Frøslevlejren

§1

"Frøslevlejren" er en selvejende institution med hjemsted i den tidligere Frøslevlejr i Aabenraa Kommune. Institutionen ejer de barakker, der er I lejren og får jorden stillet til rådighed af Skov- og Naturstyrelsen.

§2

Institutionens formål er at drive lejren samt danne ansvarlige rammer om de aktiviteter, som institutionens bestyrelse beslutter skal være i lejren samt at bevare Frøslevlejren som et historisk mindesmærke fra 2. Verdenskrig.

§3

Midler til restaureringen og den efterfølgende drift skaffes ved tilskud fra staten og Aabenraa Kommune samt andre tilskudsgivere og indtægter ved aktiviteter i lejren.

§4

Institutionen ledes af en bestyrelse på højst 5 medlemmer valgt af og blandt byrådets medlemmer.

Der vælges suppleanter for samtlige medlemmer.

Valgene gælder normalt 4 år og følger den kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted.

Til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret udpeges observatører efter bestyrelsens afgørelse blandt lejrens brugere og andre interesserede.

§5

Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand.

Den selvejende institution tegnes af bestyrelsens formand eller i dennes forfald af næstformanden.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Sekretariatsbistand stilles til rådighed af Aabenraa Kommune efter nærmere aftale.

§6

Bestyrelsen har ansvaret for, at vedtægterne overholdes, samt at lejren drives i overenstemmelse med vedtagne beslutninger. Bestyrelsen skal godkende vedtægter for institutioner eller lignende der etableres/er etableret i lejren.

§7

Regnskabsåret er finansåret. Regnskabet føres af Aabenraa Kommune og revideres af det af Aabenraa Kommune benyttede revisionsselskab. Regnskab og revisionsberetning sendes til Aabenraa Byråd.

§8

Bestyrelsen udarbejder budgettet for det kommende års aktiviteter. Budgettet sendes til orientering for Aabenraa Byråd.

§9

Ændringer i disse vedtægter eller beslutning om ophævelse af D.s.i. Frøslevlejren kræver, at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Såfremt institutionen ophæves, skal dens værdier anvendes til museumsbrug eller andre almen velgørende formål efter forslag fra bestyrelsen og med godkendelse fra Aabenraa Byråd.

Bygninger og andet skal ved en ophævelse fjernes efter anvisning fra Skov- og Naturstyrelsen, således at jorden i givet fald tilbageleveres til Skov- og Naturstyrelsen.

§10

Nærværende vedtægt er gældende fra 1. Januar 2007.

 

Copyright © D.S.I. Frøslevlejren 2013